United States Navy ships / site and link overview

 

 

Aircraft Carriers (CV, CVN)

 

Aircraft Carrier - Essex class

CV 9 USS Essex

CV 10 USS Yorktown

CV 11 USS Intrepid

CV 12 USS Hornet

CV 13 USS Franklin

CV 16 USS Lexington

CV 17 USS Bunker Hill

CV 18 USS Wasp

CV 20 USS Bennington

CV 31 USS Bon Homme Richard

CV 14 USS Ticonderoga

CV 15 USS Randolph

CV 19 USS Hancock

CV 21 USS Boxer

CV 32 USS Leyte

CV 33 USS Kearsarge

CV 34 USS Oriskany

CV 35 USS Reprisal (cancelled)

CV 36 USS Antietam

CV 37 USS Princeton

CV 38 USS Shangri-La

CV 39 USS Lake Champlain

CV 40 USS Tarawa

CV 45 USS Valley Forge

CV 46 USS Iwo Jima (cancelled)

CV 47 USS Philippine Sea


Aircraft Carrier - Midway class
CV 41 USS Midway
CV 42 USS Franklin D. Roosevelt
CV 43 USS Coral Sea


Aircraft Carrier - Forrestal class
CV 59 USS Forrestal
CV 60 USS Saratoga
CV 61 USS Ranger
CV 62 USS Independence


Aircraft Carrier - Kitty Hawk class
CV 63 USS Kitty Hawk
CV 64 USS Constellation
CV 66 USS America


CV 67 USS John F. Kennedy


CVN 65 USS Enterprise


Aircraft Carrier - Nimitz class
CVN 68 USS Nimitz
CVN 69 USS Dwight D. Eisenhower
CVN 70 USS Carl Vinson
CVN 71 USS Theodore Roosevelt
CVN 72 USS Abraham Lincoln
CVN 73 USS George Washington
CVN 74 USS John C. Stennis
CVN 75 USS Harry S. Truman
CVN 76 USS Ronald Reagan
CVN 77 USS George H. W. Bush


Aircraft Carrier - Gerald R. Ford class
CVN 78 USS Gerald R. Ford

CVN 79 USS John F. Kennedy

CVN 80 USS Enterprise

 


Guided Missile Cruisers (CG, CGN)


Guided Missile Cruiser - Leahy class
CG 16 USS Leahy
CG 17 USS Harry E. Yarnell
CG 18 USS Worden
CG 19 USS Dale
CG 20 USS Richmond K. Turner
CG 21 USS Gridley
CG 22 USS England
CG 23 USS Halsey
CG 24 USS Reeves


Guided Missile Cruiser - Belknap class
CG 26 USS Belknap
CG 27 USS Josephus Daniels
CG 28 USS Wainwright
CG 29 USS Jouett
CG 30 USS Horne
CG 31 USS Sterett
CG 32 USS William H. Standley
CG 33 USS Fox
CG 34 USS Biddle


Guided Missile Cruiser - Ticonderoga class
CG 47 USS Ticonderoga
CG 48 USS Yorktown
CG 49 USS Vincennes
CG 50 USS Valley Forge
CG 51 USS Thomas S. Gates
CG 52 USS Bunker Hill
CG 53 USS Mobile Bay
CG 54 USS Antietam
CG 55 USS Leyte Gulf
CG 56 USS San Jacinto
CG 57 USS Lake Champlain
CG 58 USS Philippine Sea
CG 59 USS Princeton
CG 60 USS Normandy
CG 61 USS Monterey
CG 62 USS Chancellorsville
CG 63 USS Cowpens
CG 64 USS Gettysburg
CG 65 USS Chosin
CG 66 USS Hue City
CG 67 USS Shiloh
CG 68 USS Anzio
CG 69 USS Vicksburg
CG 70 USS Lake Erie
CG 71 USS Cape St. George
CG 72 USS Vella Gulf
CG 73 USS Port Royal


CGN 9 USS Long Beach


CGN 25 USS Bainbridge


CGN 35 USS Truxtun


Guided Missile Cruiser - California class
CGN 36 USS California
CGN 37 USS South Carolina


Guided Missile Cruiser - Virginia class
CGN 38 USS Virginia
CGN 39 USS Texas
CGN 40 USS Mississippi
CGN 41 USS Arkansas

 


Destroyers (DD)


Destroyer - Mitscher class
DD 927 / DDG 35 USS Mitscher
DD 928 / DDG 36 USS John S. McCain
DD 929 / DL 4 USS Willis A. Lee
DD 930 / DL 5 USS Wilkinson


Destroyer - Forrest Sherman class
DD 931 USS Forrest Sherman
DD 932 / DDG 32 USS John Paul Jones
DD 933 USS Barry
DD 936 / DDG 31 USS Decatur
DD 937 USS Davis
DD 938 USS Jonas Ingram
DD 940 USS Manley
DD 941 USS Dupont
DD 942 USS Bigelow
DD 943 USS Blandy
DD 944 USS Mullinnix
DD 945 USS Hull
DD 946 USS Edson
DD 947 / DDG 34 USS Somers
DD 948 USS Morton
DD 949 / DDG 33 USS Parsons
DD 950 USS Richard S. Edwards
DD 951 USS Turner Joy


Destroyer - Spruance class
DD 963 USS Spruance
DD 964 USS Paul F. Foster
DD 965 USS Kinkaid
DD 966 USS Hewitt
DD 967 USS Elliot
DD 968 USS Arthur W. Radford
DD 969 USS Peterson
DD 970 USS Caron
DD 971 USS David R. Ray
DD 972 USS Oldendorf
DD 973 USS John Young
DD 974 USS Compte de Grasse
DD 975 USS O’Brien
DD 976 USS Merrill
DD 977 USS Briscoe
DD 978 USS Stump
DD 979 USS Conolly
DD 980 USS Moosbrugger
DD 981 USS John Hancock
DD 982 USS Nicholson
DD 983 USS John Rodgers
DD 984 USS Leftwich
DD 985 USS Cushing
DD 986 USS Harry W. Hill
DD 987 USS O’Bannon
DD 988 USS Thorn
DD 989 USS Deyo
DD 990 USS Ingersoll
DD 991 USS Fife
DD 992 USS Fletcher
DD 997 USS Hayler

 


Guided Missile Destroyers (DDG)


Guided Missile Destroyer - Charles F. Adams class
DDG 2 USS Charles F. Adams
DDG 3 USS John King
DDG 4 USS Lawrence
DDG 5 USS Claude V. Ricketts
DDG 6 USS Barney
DDG 7 USS Henry B. Wilson
DDG 8 USS Lynde McCormick
DDG 9 USS Towers
DDG 10 USS Sampson
DDG 11 USS Sellers
DDG 12 USS Robison
DDG 13 USS Hoel
DDG 14 USS Buchanan
DDG 15 USS Berkeley
DDG 16 USS Joseph Strauss
DDG 17 USS Conyngham
DDG 18 USS Semmes
DDG 19 USS Tattnall
DDG 20 USS Goldsborough
DDG 21 USS Cochrane
DDG 22 USS Benjamin Stoddert
DDG 23 USS Richard E. Byrd
DDG 24 USS Waddell


Guided Missile Destroyer - Decatur class
DDG 31 USS Decatur
DDG 32 USS John Paul Jones
DDG 33 USS Parsons
DDG 34 USS Somers


Guided Missile Destroyer - Mitscher class
DDG 35 USS Mitscher
DDG 36 USS John S. McCain


Guided Missile Destroyer - Farragut class
DDG 37 USS Farragut
DDG 38 USS Luce
DDG 39 USS MacDonough
DDG 40 USS Coontz
DDG 41 USS King
DDG 42 USS Mahan
DDG 43 USS Dahlgren
DDG 44 USS William V. Pratt
DDG 45 USS Dewey
DDG 46 USS Preble


Guided Missile Destroyer - Arleigh Burke class
Flight I

DDG 51 USS Arleigh Burke
DDG 52 USS Barry
DDG 53 USS John Paul Jones
DDG 54 USS Curtis Wilbur
DDG 55 USS Stout
DDG 56 USS John S. McCain
DDG 57 USS Mitscher
DDG 58 USS Laboon
DDG 59 USS Russell
DDG 60 USS Paul Hamilton
DDG 61 USS Ramage
DDG 62 USS Fitzgerald
DDG 63 USS Stethem
DDG 64 USS Carney
DDG 65 USS Benfold
DDG 66 USS Gonzalez
DDG 67 USS Cole
DDG 68 USS The Sullivans
DDG 69 USS Milius
DDG 70 USS Hopper
DDG 71 USS Ross

Flight II

DDG 72 USS Mahan
DDG 73 USS Decatur
DDG 74 USS McFaul
DDG 75 USS Donald Cook
DDG 76 USS Higgins
DDG 77 USS O’Kane
DDG 78 USS Porter

Flight IIa

DDG 79 USS Oscar Austin
DDG 80 USS Roosevelt
DDG 81 USS Winston S. Churchill
DDG 82 USS Lassen
DDG 83 USS Howard
DDG 84 USS Bulkeley
DDG 85 USS McCampbell
DDG 86 USS Shoup
DDG 87 USS Mason
DDG 88 USS Preble
DDG 89 USS Mustin
DDG 90 USS Chafee
DDG 91 USS Pinckney
DDG 92 USS Momsen
DDG 93 USS Chung Hoon
DDG 94 USS Nitze
DDG 95 USS James E. Williams
DDG 96 USS Bainbridge
DDG 97 USS Halsey
DDG 98 USS Forrest Sherman
DDG 99 USS Farragut
DDG 100 USS Kidd
DDG 101 USS Gridley
DDG 102 USS Sampson
DDG 103 USS Truxtun
DDG 104 USS Sterett
DDG 105 USS Dewey
DDG 106 USS Stockdale
DDG 107 USS Gravely
DDG 108 USS Wayne E. Meyer
DDG 109 USS Jason Dunham
DDG 110 USS William P. Lawrence
DDG 111 USS Spruance
DDG 112 USS Michael Murphy

DDG 113 USS John Finn

DDG 114 USS Ralph Johnson

DDG 115 USS Rafael Peralta

DDG 116 USS Thomas Hudner

DDG 117 USS Paul Ignatius

DDG 118 USS Daniel Inouye

DDG 119 USS Delbert D. Black

DDG 120 USS Carl M. Levin
DDG 121 USS Frank E. Petersen Jr.
DDG 122 USS John Basilone
DDG 123 USS Lenah H. Sutcliffe Higbee

DDG 124 USS Harvey C. Barnum Jr.
DDG 125 USS
Jack H. Lucas
DDG 126 USS
Louis H. Wilson Jr.


Guided Missile Destroyer - Kidd class
DDG 993 USS Kidd
DDG 994 USS Callaghan
DDG 995 USS Scott
DDG 996 USS Chandler


Guided Missile Destroyer - Zumwalt class
DDG 1000 USS Zumwalt
DDG 1001 USS Michael Monsoor

DDG 1002 USS Lyndon B. Johnson

 


Destroyer Escorts (DE, DEG)


Destroyer Escort - Dealey class
DE 1006 USS Dealey
DE 1014 USS Cromwell
DE 1015 USS Hammerberg
DE 1021 USS Courtney
DE 1022 USS Lester
DE 1023 USS Evans
DE 1024 USS Bridget
DE 1025 USS Bauer
DE 1026 USS Hooper
DE 1027 USS John Willis
DE 1028 USS Van Voorhis
DE 1029 USS Hartley
DE 1030 USS Joseph K. Taussig


Destroyer Escort - Claud Jones class
DE 1033 USS Claud Jones
DE 1034 USS John R. Perry
DE 1035 USS Charles Berry
DE 1036 USS McMorris


Destroyer Escort - Bronstein class
DE 1037 / FF 1037 USS Bronstein
DE 1038 / FF 1038 USS McCloy


Destroyer Escort - Garcia class
DE 1040 / FF 1040 USS Garcia
DE 1041 / FF 1041 USS Bradley
DE 1043 / FF 1043 USS Edward McDonnell
DE 1044 / FF 1044 USS Brumby
DE 1045 / FF 1045 USS Davidson
DE 1047 / FF 1047 USS Voge
DE 1048 / FF 1048 USS Sample
DE 1049 / FF 1049 USS Koelsch
DE 1050 / FF 1050 USS Albert David
DE 1051 / FF 1051 USS O’Callahan


Destroyer Escort - Knox class
DE 1052 / FF 1052 USS Knox
DE 1053 / FF 1053 USS Roark
DE 1054 / FF 1054 USS Gray
DE 1055 / FF 1055 USS Hepburn
DE 1056 / FF 1056 USS Connole
DE 1057 / FF 1057 USS Rathburne
DE 1058 / FF 1058 USS Meyerkord
DE 1059 / FF 1059 USS W. S. Sims
DE 1060 / FF 1060 USS Lang
DE 1061 / FF 1061 USS Patterson
DE 1062 / FF 1062 USS Whipple
DE 1063 / FF 1063 USS Reasoner
DE 1064 / FF 1064 USS Lockwood
DE 1065 / FF 1065 USS Stein
DE 1066 / FF 1066 USS Marvin Shields
DE 1067 / FF 1067 USS Francis Hammond
DE 1068 / FF 1068 USS Vreeland
DE 1069 / FF 1069 USS Bagley
DE 1070 / FF 1070 USS Downes
DE 1071 / FF 1071 USS Badger
DE 1072 / FF 1072 USS Blakely
DE 1073 / FF 1073 USS Robert E. Peary
DE 1074 / FF 1074 USS Harold E. Holt
DE 1075 / FF 1075 USS Trippe
DE 1076 / FF 1076 USS Fanning
DE 1077 / FF 1077 USS Ouellet
DE 1078 / FF 1078 USS Joseph Hewes
DE 1079 / FF 1079 USS Bowen
DE 1080 / FF 1080 USS Paul
DE 1081 / FF 1081 USS Aylwin
DE 1082 / FF 1082 USS Elmer Montgomery
DE 1083 / FF 1083 USS Cook
DE 1084 / FF 1084 USS McCandless
DE 1085 / FF 1085 USS Donald B. Beary
DE 1086 / FF 1086 USS Brewton
DE 1087 / FF 1087 USS Kirk
DE 1088 / FF 1088 USS Barbey
DE 1089 / FF 1089 USS Jesse L. Brown
DE 1090 / FF 1090 USS Ainsworth
DE 1091 / FF 1091 USS Miller
DE 1092 / FF 1092 USS Thomas C. Hart
DE 1093 / FF 1093 USS Capodanno
DE 1094 / FF 1094 USS Pharris
DE 1095 / FF 1095 USS Truett
DE 1096 / FF 1096 USS Valdez
DE 1097 / FF 1097 USS Moinester


Guided Missile Destroyer Escort - Brooke class
DEG 1 / FFG 1 USS Brooke
DEG 2 / FFG 2 USS Ramsey
DEG 3 / FFG 3 USS Schofield
DEG 4 / FFG 4 USS Talbot
DEG 5 / FFG 5 USS Richard L. Page
DEG 6 / FFG 6 USS Julius A. Furer

 


Destroyer Leaders (DL, DLG, DLGN)


DL 1 USS Norfolk


Destroyer Leader - Mitscher class
DL 2 / DDG 35 USS Mitscher
DL 3 / DDG 36 USS John S. McCain
DL 4 USS Willis A. Lee
DL 5 USS Wilkinson


Guided Missile Destroyer Leader - Farragut class
DLG 6 / DDG 37 USS Farragut
DLG 7 / DDG 38 USS Luce
DLG 8 / DDG 39 USS MacDonough
DLG 9 / DDG 40 USS Coontz
DLG 10 / DDG 41 USS King
DLG 11 / DDG 42 USS Mahan
DLG 12 / DDG 43 USS Dahlgren
DLG 13 / DDG 44 USS William V. Pratt
DLG 14 / DDG 45 USS Dewey
DLG 15 / DDG 46 USS Preble


Guided Missile Destroyer Leader - Leahy class
DLG 16 / CG 16 USS Leahy
DLG 17 / CG 17 USS Harry E. Yarnell
DLG 18 / CG 18 USS Worden
DLG 19 / CG 19 USS Dale
DLG 20 / CG 20 USS Richmond K. Turner
DLG 21 / CG 21 USS Gridley
DLG 22 / CG 22 USS England
DLG 23 / CG 23 USS Halsey
DLG 24 / CG 24 USS Reeves


Guided Missile Destroyer Leader - Belknap class
DLG 26 / CG 26 USS Belknap
DLG 27 / CG 27 USS Josephus Daniels
DLG 28 / CG 28 USS Wainwright
DLG 29 / CG 29 USS Jouett
DLG 30 / CG 30 USS Horne
DLG 31 / CG 31 USS Sterett
DLG 32 / CG 32 USS William H. Standley
DLG 33 / CG 33 USS Fox
DLG 34 / CG 34 USS Biddle


DLGN 25 / CGN 25 USS Bainbridge


DLGN 35 / CGN 35 USS Truxtun


Guided Missile Destroyer Leader - California class
DLGN 36 / CGN 36 USS California
DLGN 37 / CGN 37 USS South Carolina


Guided Missile Destroyer Leader - Virginia class
DLGN 38 / CGN 38 USS Virginia
DLGN 39 / CGN 39 USS Texas
DLGN 40 / CGN 40 USS Mississippi
DLGN 41 / CGN 41 USS Arkansas

 


Frigates (FF, FFT)


Frigate - Bronstein class
FF 1037 USS Bronstein
FF 1038 USS McCloy


Frigate - Garcia class
FF 1040 USS Garcia
FF 1041 USS Bradley
FF 1043 USS Edward McDonnell
FF 1044 USS Brumby
FF 1045 USS Davidson
FF 1047 USS Voge
FF 1048 USS Sample
FF 1049 USS Koelsch
FF 1050 USS Albert David
FF 1051 USS O’Callahan


Frigate - Knox class
FF 1052 USS Knox
FF 1053 USS Roark
FF 1054 USS Gray
FF 1055 USS Hepburn
FF 1056 USS Connole
FF 1057 USS Rathburne
FF 1058 USS Meyerkord
FF 1059 USS W. S. Sims
FF 1060 USS Lang
FF 1061 USS Patterson
FF 1062 USS Whipple
FF 1063 USS Reasoner
FF 1064 USS Lockwood
FF 1065 USS Stein
FF 1066 USS Marvin Shields
FF 1067 USS Francis Hammond
FF 1068 USS Vreeland
FF 1069 USS Bagley
FF 1070 USS Downes
FF 1071 USS Badger
FF 1072 USS Blakely
FF 1073 USS Robert E. Peary
FF 1074 USS Harold E. Holt
FF 1075 USS Trippe
FF 1076 USS Fanning
FF 1077 USS Ouellet
FF 1078 USS Joseph Hewes
FF 1079 USS Bowen
FF 1080 USS Paul
FF 1081 USS Aylwin
FF 1082 USS Elmer Montgomery
FF 1083 USS Cook
FF 1084 USS McCandless
FF 1085 USS Donald B. Beary
FF 1086 USS Brewton
FF 1087 USS Kirk
FF 1088 USS Barbey
FF 1089 USS Jesse L. Brown
FF 1090 USS Ainsworth
FF 1091 USS Miller
FF 1092 USS Thomas C. Hart
FF 1093 USS Capodanno
FF 1094 USS Pharris
FF 1095 USS Truett
FF 1096 USS Valdez
FF 1097 USS Moinester


FF 1098 USS Glover


Training Frigate - Knox class
FFT 1078 USS Joseph Hewes
FFT 1079 USS Bowen
FFT 1084 USS McCandless
FFT 1085 USS Donald B. Beary
FFT 1089 USS Jesse L. Brown
FFT 1090 USS Ainsworth
FFT 1095 USS Truett
FFT 1097 USS Moinester

 


Guided Missile Frigates (FFG)


Guided Missile Frigate - Brooke class
FFG 1 USS Brooke
FFG 2 USS Ramsey
FFG 3 USS Schofield
FFG 4 USS Talbot
FFG 5 USS Richard L. Page
FFG 6 USS Julius A. Furer


Guided Missile Frigate - Oliver Hazard Perry class
short hull

FFG 7 USS Oliver Hazard Perry
FFG 9 USS Wadsworth
FFG 10 USS Duncan
FFG 11 USS Clark
FFG 12 USS George Philip
FFG 13 USS Samuel Eliot Morison
FFG 14 USS Sides
FFG 15 USS Estocin
FFG 16 USS Clifton Sprague
FFG 19 USS John A. Moore
FFG 20 USS Antrim
FFG 21 USS Flatley
FFG 22 USS Fahrion
FFG 23 USS Lewis B. Puller
FFG 24 USS Jack Williams
FFG 25 USS Copeland
FFG 26 USS Gallery
FFG 27 USS Mahlon S. Tisdale
FFG 30 USS Reid
FFG 31 USS Stark
FFG 34 USS Aubrey Fitch


long hull
FFG 8 USS McInerney
FFG 28 USS Boone
FFG 29 USS Stephen W. Groves
FFG 32 USS John L. Hall
FFG 33 USS Jarrett
FFG 36 USS Underwood
FFG 37 USS Crommelin
FFG 38 USS Curts
FFG 39 USS Doyle
FFG 40 USS Halyburton
FFG 41 USS McClusky
FFG 42 USS Klakring
FFG 43 USS Thach
FFG 45 USS DeWert
FFG 46 USS Rentz
FFG 47 USS Nicholas
FFG 48 USS Vandegrift
FFG 49 USS Robert G. Bradley
FFG 50 USS Taylor
FFG 51 USS Gary
FFG 52 USS Carr
FFG 53 USS Hawes
FFG 54 USS Ford
FFG 55 USS Elrod
FFG 56 USS Simpson
FFG 57 USS Reuben James
FFG 58 USS Samuel B. Roberts
FFG 59 USS Kauffman
FFG 60 USS Rodney M. Davis
FFG 61 USS Ingraham

Oliver Hazard Perry class armament page

Oliver Hazard Perry class interior page

Oliver Hazard Perry class interior construction page

 


Littoral Combat Ships (LCS)


Littoral Combat Ship - Freedom class
LCS 1 USS Freedom

LCS 3 USS Fort Worth

LCS 5 USS Milwaukee

LCS 7 USS Detroit

LCS 9 USS Little Rock

LCS 11 USS Sioux City

LCS 13 USS Wichita

LCS 15 USS Billings

LCS 17 USS Indianapolis

LCS 19 USS St. Louis

LCS 21 USS

LCS 23 USS Cooperstown


Littoral Combat Ship - Independence class
LCS 2 USS Independence

LCS 4 USS Coronado

LCS 6 USS Jackson

LCS 8 USS Montgomery

LCS 10 USS Gabrielle Giffords

LCS 12 USS Omaha

LCS 14 USS Manchester

LCS 16 USS Tulsa

LCS 18 USS Charleston

LCS 20 USS Cincinnati

LCS 22 USS Kansas City

LCS 24 USS Oakland

 


Amphibious Assault Ships (LHA, LHD, LPH)


Amphibious Assault Ship - Tarawa class
LHA 1 USS Tarawa
LHA 2 USS Saipan
LHA 3 USS Belleau Wood
LHA 4 USS Nassau
LHA 5 USS Peleliu


Amphibious Assault Ship - America class
LHA 6 USS America

LHA 7 USS Tripoli


Amphibious Assault Ship - Wasp class
LHD 1 USS Wasp
LHD 2 USS Essex
LHD 3 USS Kearsarge
LHD 4 USS Boxer
LHD 5 USS Bataan
LHD 6 USS Bonhomme Richard
LHD 7 USS Iwo Jima
LHD 8 USS Makin Island


Amphibious Assault Ship - Iwo Jima class
LPH 2 USS Iwo Jima
LPH 3 USS Okinawa
LPH 7 USS Guadalcanal
LPH 9 USS Guam
LPH 10 USS Tripoli
LPH 11 USS New Orleans
LPH 12 USS Inchon

 


Amphibious Landing Ships (LPD, LSD)


Amphibious Landing Ship - Raleigh class
LPD 1 USS Raleigh
LPD 2 USS Vancouver
LPD 3 USS LaSalle


Amphibious Landing Ship - Austin class
LPD 4 USS Austin
LPD 5 USS Ogden
LPD 6 USS Duluth
LPD 7 USS Cleveland
LPD 8 USS Dubuque
LPD 9 USS Denver
LPD 10 USS Juneau
LPD 11 USS Coronado
LPD 12 USS Shreveport
LPD 13 USS Nashville
LPD 14 USS Trenton
LPD 15 USS Ponce


Amphibious Landing Ship - San Antonio class
LPD 17 USS San Antonio
LPD 18 USS New Orleans
LPD 19 USS Mesa Verde
LPD 20 USS Green Bay
LPD 21 USS New York
LPD 22 USS San Diego
LPD 23 USS Anchorage
LPD 24 USS Arlington
LPD 25 USS Somerset

LPD 26 USS John P. Murtha

LPD 27 USS Portland


Amphibious Landing Ship - Casa Grande class
LSD 13 USS Casa Grande
LSD 14 USS Rushmore
LSD 15 USS Shadwell
LSD 16 USS Cabildo
LSD 17 USS Catamount
LSD 18 USS Colonial
LSD 19 USS Comstock
LSD 20 USS Donner
LSD 21 USS Fort Mandan
LSD 22 USS Fort Marion
LSD 25 USS San Marcos
LSD 26 USS Tortuga
LSD 27 USS Whetstone


Amphibious Landing Ship - Thomaston class
LSD 28 USS Thomaston
LSD 29 USS Plymouth Rock
LSD 30 USS Fort Snelling
LSD 31 USS Point Defiance
LSD 32 USS Spiegel Grove
LSD 33 USS Alamo
LSD 34 USS Hermitage
LSD 35 USS Monticello


Amphibious Landing Ship - Anchorage class
LSD 36 USS Anchorage
LSD 37 USS Portland
LSD 38 USS Pensacola
LSD 39 USS Mount Vernon
LSD 40 USS Fort Fisher


Amphibious Landing Ship - Whidbey Island class
LSD 41 USS Whidbey Island
LSD 42 USS Germantown
LSD 43 USS Fort McHenry
LSD 44 USS Gunston Hall
LSD 45 USS Comstock
LSD 46 USS Tortuga
LSD 47 USS Rushmore
LSD 48 USS Ashland


Amphibious Landing Ship - Harpers Ferry class
LSD 49 USS Harpers Ferry
LSD 50 USS Carter Hall
LSD 51 USS Oak Hill
LSD 52 USS Pearl Harbor

 


Attack Submarines


Submarine - Barracuda class
SSK 1 USS Barracuda
SSK 2 / SS 551 USS Bass
SSK 3 / SS 552 USS Bonita


Submarine - Tang class
SS 563 USS Tang
SS 564 USS Trigger
SS 565 USS Wahoo
SS 566 USS Trout
SS 567 USS Gudgeon
SS 568 USS Harder

 
SSN 571 USS Nautilus


Submarine - Sailfish class
SSR 572 / SS 572 USS Sailfish
SSR 573 / SS 573 USS Salmon

SS 576 USS Darter


Submarine - Grayback class
SSG 574 USS Grayback
SSG 577 USS Growler

 
SSN 575 USS Seawolf


Submarine - Skate class
SSN 578 USS Skate
SSN 579 USS Swordfish
SSN 583 USS Sargo
SSN 584 USS Seadragon


Submarine - Barbel class
SS 580 USS Barbel
SS 581 USS Blueback
SS 582 USS Bonefish


Submarine - Skipjack class
SSN 585 USS Skipjack
SSN 588 USS Scamp
SSN 589 USS Scorpion
SSN 590 USS Sculpin
SSN 591 USS Shark
SSN 592 USS Snook
SSN 597 USS Tullibee

 
SSRN 586 / SSN 586 USS Triton

 
SSGN 587 / SSN 587 USS Halibut


Submarine - Tresher (Permit) class
SSN 593 USS Tresher
SSN 594 USS Permit
SSN 595 USS Plunger
SSN 596 USS Barb
SSN 603 USS Pollack
SSN 604 USS Haddo
SSN 605 USS Jack
SSN 606 USS Tinosa
SSN 607 USS Dace
SSN 612 USS Guardfish
SSN 613 USS Flasher
SSN 614 USS Greenling
SSN 615 USS Gato
SSN 621 USS Haddock


Submarine - Sturgeon class
SSN 637 USS Sturgeon
SSN 638 USS Whale
SSN 639 USS Tautog
SSN 646 USS Grayling
SSN 647 USS Pogy
SSN 648 USS Aspro
SSN 649 USS Sunfish
SSN 650 USS Pargo
SSN 651 USS Queenfish
SSN 652 USS Puffer
SSN 653 USS Ray
SSN 660 USS Sand Lance
SSN 661 USS Lapon
SSN 662 USS Gurnard
SSN 663 USS Hammerhead
SSN 664 USS Sea Devil
SSN 665 USS Guitarro
SSN 666 USS Hawkbill
SSN 667 USS Bergall
SSN 668 USS Spadefish
SSN 669 USS Seahorse
SSN 670 USS Finback
SSN 671 USS Narwhal
SSN 672 USS Pintado
SSN 673 USS Flying Fish
SSN 674 USS Trepang
SSN 675 USS Bluefish
SSN 676 USS Billfish
SSN 677 USS Drum
SSN 678 USS Archerfish
SSN 679 USS Silversides
SSN 680 USS William H. Bates
SSN 681 USS Batfish
SSN 682 USS Tunny
SSN 683 USS Parche
SSN 684 USS Cavalla
SSN 685 USS Glenard P. Lipscomb
SSN 686 USS L. Mendel Rivers
SSN 687 USS Richard B. Russell


Submarine - Los Angeles class
SSN 688 USS Los Angeles
SSN 689 USS Baton Rouge
SSN 690 USS Philadelphia
SSN 691 USS Memphis
SSN 692 USS Omaha
SSN 693 USS Cincinnati
SSN 694 USS Groton
SSN 695 USS Birmingham
SSN 696 USS New York City
SSN 697 USS Indianapolis
SSN 698 USS Bremerton
SSN 699 USS Jacksonville
SSN 700 USS Dallas
SSN 701 USS La Jolla
SSN 702 USS Phoenix
SSN 703 USS Boston
SSN 704 USS Baltimore
SSN 705 USS City of Corpus Christi
SSN 706 USS Albuquerque
SSN 707 USS Portsmouth
SSN 708 USS Minneapolis-St. Paul
SSN 709 USS Hyman G. Rickover
SSN 710 USS Augusta
SSN 711 USS San Francisco
SSN 712 USS Atlanta
SSN 713 USS Houston
SSN 714 USS Norfolk
SSN 715 USS Buffalo
SSN 716 USS Salt Lake City
SSN 717 USS Olympia
SSN 718 USS Honolulu
SSN 719 USS Providence
SSN 720 USS Pittsburgh
SSN 721 USS Chicago
SSN 722 USS Key West
SSN 723 USS Oklahoma City
SSN 724 USS Louisville
SSN 725 USS Helena
SSN 750 USS Newport News
SSN 751 USS San Juan
SSN 752 USS Pasadena
SSN 753 USS Albany
SSN 754 USS Topeka
SSN 755 USS Miami
SSN 756 USS Scranton
SSN 757 USS Alexandria
SSN 758 USS Asheville
SSN 759 USS Jefferson City
SSN 760 USS Annapolis
SSN 761 USS Springfield
SSN 762 USS Columbus
SSN 763 USS Santa Fe
SSN 764 USS Boise
SSN 765 USS Montpelier
SSN 766 USS Charlotte
SSN 767 USS Hampton
SSN 768 USS Hartford
SSN 769 USS Toledo
SSN 770 USS Tucson
SSN 771 USS Columbia
SSN 772 USS Greeneville
SSN 773 USS Cheyenne


Submarine - Seawolf class
SSN 21 USS Seawolf
SSN 22 USS Connecticut
SSN 23 USS Jimmy Carter


Submarine - Virginia class
SSN 774 USS Virginia
SSN 775 USS Texas
SSN 776 USS Hawaii
SSN 777 USS North Carolina
SSN 778 USS New Hampshire
SSN 779 USS New Mexico
SSN 780 USS Missouri
SSN 781 USS California
SSN 782 USS Mississippi
SSN 783 USS Minnesota
SSN 784 USS North Dakota

SSN 785 USS John Warner

SSN 786 USS Illinois

SSN 787 USS Washington

SSN 788 USS Colorado

SSN 789 USS Indiana

SSN 790 USS South Dakota

SSN 791 USS Delaware

SSN 792 USS Vermont

SSN 793 USS Oregon

SSN 794 USS Montana

SSN 795 USS Hyman G. Rickover

SSN 796 USS New Jersey

SSN 797 USS Iowa

SSN 798 USS Massachusetts

SSN 799 USS Idaho

SSN 800

 

SSN 599 USS Patrick Henry


SSN 608 USS Ethan Allen
SSN 609 USS Sam Houston
SSN 610 USS Thomas A. Edison
SSN 611 USS John Marshall
SSN 618 USS Thomas Jefferson


SSN 642 USS Kamehameha
SSN 645 USS James K. Polk

 


Ballistic Missile Submarines (SSBN)


Submarine - George Washington class
SSBN 598 USS George Washington
SSBN 599 USS Patrick Henry
SSBN 600 USS Theodore Roosevelt
SSBN 601 USS Robert E. Lee
SSBN 602 USS Abraham Lincoln


Submarine - Ethan Allen class
SSBN 608 USS Ethan Allen
SSBN 609 USS Sam Houston
SSBN 610 USS Thomas A. Edison
SSBN 611 USS John Marshall
SSBN 618 USS Thomas Jefferson


Submarine - Lafayette class
SSBN 616 USS Lafayette
SSBN 617 USS Alexander Hamilton
SSBN 619 USS Andrew Jackson
SSBN 620 USS John Adams
SSBN 622 USS James Monroe
SSBN 623 USS Nathan Hale
SSBN 624 USS Woodrow Wilson
SSBN 625 USS Henry Clay
SSBN 626 USS Daniel Webster


Submarine - James Madison class
SSBN 627 USS James Madison
SSBN 628 USS Tecumseh
SSBN 629 USS Daniel Boone
SSBN 630 USS John C. Calhoun
SSBN 631 USS Ulysses S. Grant
SSBN 632 USS Von Steuben
SSBN 633 USS Casimir Pulaski
SSBN 634 USS Stonewall Jackson
SSBN 635 USS Sam Rayburn
SSBN 636 USS Nathanael Greene


Submarine - Benjamin Franklin class
SSBN 640 USS Benjamin Franklin
SSBN 641 USS Simon Bolivar
SSBN 642 USS Kamehameha
SSBN 643 USS George Bancroft
SSBN 644 USS Lewis & Clark
SSBN 645 USS James K. Polk
SSBN 654 USS George C. Marshall
SSBN 655 USS Henry L. Stimson
SSBN 656 USS George Washington Carver
SSBN 657 USS Francis Scott Key
SSBN 658 USS Mariano G. Vallejo
SSBN 659 USS Will Rogers


Submarine - Ohio class
SSBN 726 USS Ohio
SSBN 727 USS Michigan
SSBN 728 USS Florida
SSBN 729 USS Georgia
SSBN 730 USS Henry M. Jackson
SSBN 731 USS Alabama
SSBN 732 USS Alaska
SSBN 733 USS Nevada
SSBN 734 USS Tennessee
SSBN 735 USS Pennsylvania
SSBN 736 USS West Virginia
SSBN 737 USS Kentucky
SSBN 738 USS Maryland
SSBN 739 USS Nebraska
SSBN 740 USS Rhode Island
SSBN 741 USS Maine
SSBN 742 USS Wyoming
SSBN 743 USS Louisiana

 


Guided Missile Submarines - converted Ohio class SSBN’s

SSGN 726 USS Ohio
SSGN 727 USS Michigan
SSGN 728 USS Florida
SSGN 729 USS Georgia

 


Miscellaneous Ships (AGF, LCC)


AGF 3 USS LaSalle
AGF 11 USS Coronado


Command Ship - Blue Ridge class
LCC 19 USS Blue Ridge
LCC 20 USS Mount Whitney

 

 

>> back to US Navy Navy ships start-page <<

>> back to the seaforces start-page <<